ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

ศุกร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๓๐
ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติ สอดรับกับแนวทางของกระทรวงพาณิชย์

ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการใช้สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการของบริษัทไม่ยินยอมจัดการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ แนวปฏิบัตินี้จะสร้างความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนกรณีการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมตามมาตรา 100 ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2561

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเองนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 100 ในด้านต่าง ๆ อาทิ

(1) การเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิสามารถเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

(2) การกำหนด record date จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด record date เองได้ โดยต้องแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ทราบ โดยหากผู้ถือหุ้นที่รวมกันใช้สิทธิตามมาตรา 100 มีจำนวนหลายราย ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นได้

(3) การแสดงสถานะความเป็นผู้ถือหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นได้ทันที

(4) การจัดทำหนังสือเชิญประชุม ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะพิมพ์เอกสารสิทธิและส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อน

(5) การดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จลุล่วง เช่น หากผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเพิ่มทุน คณะกรรมการจะมีหน้าที่แจ้งระยะเวลาใช้สิทธิเพิ่มทุน หรือกำหนดการชำระหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "บทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มุ่งเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสบปัญหา อย่างไรก็ดี ตั้งแต่มีการปรับปรุงแก้ไขมาตราดังกล่าว มีประเด็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ยังไม่ชัดเจนและเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ ซึ่ง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ และต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดประชุม จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ เพื่อช่วยให้การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้จริงและช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป ด้วยความเรียบร้อย เช่นเดียวกับที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางการจดทะเบียนกรณีการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้านี้"

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือติดต่อ SEC Help Center โทร. 1207 หรือ SET Contact Center โทร. 02-009-9999

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด