เปิดประสบการณ์! นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล กล่าวสุนทรพจน์ วันรพี”61 สภาทนายความฯ

จันทร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๔๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชชาติ จันทสังข์ และ นายภูมิพัฒน์ วิทยารัฐ สองหนุ่มนักกฎหมายจาก คณะนิติศาสตร๋ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย" เนื่องในวันคล้ายวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี
เปิดประสบการณ์! นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล กล่าวสุนทรพจน์ วันรพี61 สภาทนายความฯ

ร.สุรีย์ฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีสำหรับการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

เพื่อให้นักศึกษานิติศาสตร์SPU มีความพร้อมในทุกๆด้าน ก่อนออกไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต จึงต้องพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ แนวคิด ทัศนคติ วิถีการดำเนินชีวิตของวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาควบคู่กันไปด้วย

ท้ายนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่นักศึกษาทั้งสองคน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน อันเกิดจากความมุมานะจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นถึงคุณภาพของนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

เปิดประสบการณ์! นักศึกษานิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล กล่าวสุนทรพจน์ วันรพี61 สภาทนายความฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด