หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2561

ศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๓๔
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) หลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษา ที่เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง พร้อมกับเข้าถึงจีนหลากมิติอย่างลึกซึ้ง เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำยุคใหม่ไทย – จีน ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำพาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม ปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ไทย – จีนที่ยั่งยืน และ สร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจไทย - จีน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ รองประธานหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตร กำลังเปิดรับสมัครรุ่น 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hcu.ac.th/tcl สมัครเรียน online ได้ที่ www.hcu.ac.th/tcl/register สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสาวณภัทร สกุลหงษ์ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1546 หรือ 099-338-2802

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

- อายุ 45 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 65 ปี)

- เคยหรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสนใจจะดำเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับจีน

- เป็นระดับผู้นำขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมจีน หรือภาษาจีน หรือจีนศึกษา ที่มีประสบการ 5 ปี ขึ้นไป

- มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย-จีน

- เป็นผู้ต้องการพัฒนาตนเองและองค์กรด้วยกลยุทธ์ระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

ระยะเวลา

- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์ที่ www.hcu.ac.th/tcl/register

- สอบสัมภาษณ์ 24 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน 2561

- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.hcu.ac.th/tcl

- รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 17-26 ธันวาคม 2561

- กลุ่มสัมพันธ์และรับน้อง 19-20 มกราคม 2562

- พิธีเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

- ระยะเวลาในการศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-18.00 น. เริ่มเรียน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2561

หลักฐานการสมัคร

- แบบฟอร์มใบประวัติผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 1 ชุด รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรงจำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกปริญญาที่สำเร็จการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว

- เอกสารรับรองตำแหน่งหน้าที่จากสถานประกอบการทางธุรกิจที่ตนเองทำงานอยู่ในปัจจุบันจำนวน 1 ชุด

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ จำนวน 1 ชุด

- หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน 1 ชุด

*เอกสารข้อ 2-3 ต้องรับรองสำเนาจำนวน 2 ชุด

*เอกสารข้อ 5-6 ต้องตรงกับชื่อหน่วยงานที่ระบุไว้ในใบประวัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด