ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พฤหัส ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๕๒
ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านหนองมะค่า และสถาบันการเงินชุมชนดอนทราย ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน โดยได้รับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับสมาชิกในชุมชน และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมตรวจเยี่ยมวัดเกาะหลักที่รับบริจาคเงินผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด