มข.คว้ารางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา

จันทร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๖
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภายหลังเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา จากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ โครงสร้างองค์กรและบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการทำ CSR เพื่อส่งเสริมการบริหารและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรยายภาพ

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา จากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยรางวัลดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด