ประธานบริษัทชั้นนำจีนเยือนไทย บีโอไอดึงลงทุนอุตฯ เป้าหมายในอีอีซี

ศุกร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๑๖
บีโอไอเตรียมต้อนรับคณะประธานและผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำจากจีน จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย บีโอไอชูศักยภาพไทยพร้อมรองรับการลงทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประธานบริษัทชั้นนำจีนเยือนไทย บีโอไอดึงลงทุนอุตฯ เป้าหมายในอีอีซี

นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บีโอไอจะพบหารือร่วมกับนาย เกา หยุน หลง (Mr. Gao Yun Long) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีน และในฐานะประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) หรือ ACFIC ในโอกาสนำคณะนักลงทุนที่เป็นประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACFIC เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจทั้งในจีนและในต่างประเทศ อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ธุรกิจการบิน ยางรถยนต์ การศึกษา และพลังงานทดแทน เป็นต้น

โอกาสนี้ บีโอไอจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลได้สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การจัดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

นางสาวบงกช กล่าวว่า ปัจจุบันบีโอไอมีมาตรการใหม่ๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักลงทุนจีนที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกำลังตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เลือกตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

นอกจากนี้บทบาทของบีโอไอ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของภาครัฐ (Single window) สำหรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และการออกสมาร์ทวีซ่า เป็นต้น

"นักลงทุนจีนที่เดินทางมาครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นผู้บริหารระดับสูง และประธานบริษัท ซึ่งมีบางรายที่เข้ามาตั้งธุรกิจด้านการค้าในประเทศไทยแล้ว และต้องการที่จะรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงเพื่อพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุนระดับผู้บริหารสนใจการลงทุนในประเทศไทย โดยภายหลังการหารือร่วมกับบีโอไอแล้ว คณะนักลงทุนจีนกลุ่มนี้ยังจะเดินทางไปพื้นที่อีอีซีอีกด้วย" นางสาวบงกช กล่าว

สำหรับสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน หรือ ACFIC เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ โดยมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตลอดจนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของเอกชน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000,000 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด