สสปท.เร่งเดินหน้าผลักดันนโยบาย Reform Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

จันทร์ ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๐๘:๕๕
นาย ชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวว่าปี 2561 เป็นปีแห่งการสร้างสรรค์และผลักดันนโยบายเชิงรุกตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มอบหมายนโยบายในด้านการส่งเสริมการปฎิบัติงานพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนประสานภาคีเครือข่ายร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม และบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Safety Thailand ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติคือ "แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"

นอกจากนี้ภายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีว อนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ภายใต้ธีมงาน " Culture of Prevention for Safety Thailand " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงปัองกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืนซึ่งเป็นงานระดับชาติแห่งปีของหน่วยงานสสปท.(ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน) ทั้งนี้ผอ.สสปท.นายชัยธนา ไชยมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่างานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คน ตลอดสัปดาห์การจัดงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tosh.or.th หรือโทร.02-4489111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด