การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต

ศุกร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด) และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยประชุมหารือร่วมกับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายวิรัช วาณิชธนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ตใน 3 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งพบว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานแต่ละเรื่องมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง จึงได้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานเชิงรุกให้มากขึ้นและมีเป้าหมายจะติดตามผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ จำนวน 3,738 ราย มาเข้าสู่กลไกการช่วยเหลือด้านสินเชื่อการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการฟื้นฟูศักยภาพ หากมีการดำเนินการตามแผนนี้คาดว่า จะส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ จะใช้โมเดลการทำงานดังกล่าวขยายผลไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชม Software Park Phuket และได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนจากชมรม Startup Club ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมกับหารือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ จากการหารือพบว่า นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ

ได้ส่งผลให้เกิด Startup ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก แต่ยังมี Startup รุ่นใหม่ที่ยังขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยได้ขอให้ภาครัฐเน้นการดำเนินนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ต ซิตี้ (Smart City) และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการนี้ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักในการประสานกับสถาบันการเงินของรัฐในการจัดการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเร็วต่อไป

ในส่วนของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) ณ สวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ซึ่งมีผู้มีสิทธิในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากมารอให้เจ้าหน้าที่ AO สัมภาษณ์ โดยปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO ได้สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเพื่อหาข้อเท็จจริงรายบุคคลและวางแผนพัฒนาอาชีพตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวควบคู่กันไป พร้อมนี้ ปลัดกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ AO ว่า เจ้าหน้าที่ AO เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญที่สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำปัญหาที่ได้มาแก้ไขได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีสิทธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลังและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เห็นว่า เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงเห็นควรให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องสำหรับโครงการนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด