โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ร่วมสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

พุธ ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๔๗
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 นพ.พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการ และนพ.วีระ อิงคภาสกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท มอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 240,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนในการอนุรักษ์และและฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานภาคีเครือข่าย เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการในการปลูกป่าชายเลนและปรับปรุงป่าชายเลนบางขุนเทียนให้มีความสมบูรณ์ ณ ศูนย์อำนวยการโครงการฯ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ร่วมสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

โครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เป็น 1 ในภารกิจเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพราะปัญหาการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งเกิดสะสมมาเป็นเวลานาน ชายฝั่งที่เคยมีป่าชายเลนอุดมสมบรูณ์ถูกกัดเซาะ ถอยร่นห่างจากฝั่งไปแล้ว 900-1,200 เมตร ปัจจุบันกลายเป็นผืนน้ำ ซึ่งโครงการนี้ มีเป้าหมายที่จะปลูกป่าชายเลน 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลน กรุงเทพมหานคร สร้างแหล่งอาหาร ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยะเวท ในนามองค์กรภาคเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม จึงผนึกกำลัง ลงแรง ลงมือ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน บนพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 800 ต้น ณ ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท (โรงพยาบาลบางปะกอก 1 , โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 , โรงพยาบาลบางปะกอก 3 , โรงพยาบาลบางปะกอก 8 , โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลปิยะเวท) พร้อมด้วยสำนักเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สานต่อพระราชปณิธาน และสนองพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังที่ทรงดำรัสไว้ เมื่อครั้งเสด็จฯไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ พ.ศ.2519 ความว่า "ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง"

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ร่วมสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด