ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๑๕ มีนาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๑๓
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเยี่ยมคารวะนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อีกทั้งตรวจเยี่ยมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพา และร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการรับชำระเงินผ่านQR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด