ภาพข่าว: ผนึกกำลังพัฒนาระบบมาตรวิทยา

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๗:๔๖
วันที่12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามข้อตกลง เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา บุคลากร นอกจากนี้ยังร่วมจัดทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และเปรียบเทียบ ซึ่งในที่ 26 – 30 มีนาคมนี้ ทางสถาบันได้จัดอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะก่อนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด