ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท “ธ. เกียรตินาคิน ” ที่ระดับ “A-/Stable”

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๕:๑๐
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารที่ระดับ "A-" และ "BBB" ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาทของธนาคารที่ระดับ "A-" ด้วย

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจของธนาคารที่แข็งแกร่งขึ้นจากการรวมการดำเนินธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจธนาคารพาณิชย์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดให้แก่ธนาคารในตลาดเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นหลัก การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ที่ไม่ได้มาจากการให้สินเชื่อ และฐานเงินทุนที่มีความแข็งแกร่งของธนาคารด้วย อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากการที่ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อและเงินรับฝากที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่มีค่อนข้างจำกัด

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็กซึ่งมีสินทรัพย์รวมใหญ่เป็นอันดับ 10 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 11 แห่ง โดยธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อ 1.7% และเงินรับฝาก 1.2% ณ เดือนกันยายน 2560 ธนาคารเกียรตินาคินมีแหล่งรายได้ที่กระจายตัว โดยมีสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 62.6% และ 22.7% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ตามลำดับ กลยุทธ์ของธนาคารคือการเพิ่มรายได้จากธุรกิจที่มุ่งเน้นรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจบริการทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private Banking) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์อีกด้วย

ธนาคารเกียรตินาคินมีสถานะเงินทุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐาน Basel-III อยู่ที่ระดับ 17.7% ณ เดือนกันยายน 2560 ซึ่งประมาณ 82% ของเงินกองทุนรวมประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.86% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นจากการมีต้นทุนทางเครดิตที่ระดับ 0.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดที่ 2.8% ในปี 2557 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan (NPL) Coverage Ratio) ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 105.5% ณ เดือนกันยายน 2560 จาก 80.3%

ณ สิ้นปี 2557 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก็ลดลงเหลือ 5.6% ณ เดือนกันยายน 2560 จาก 5.8% ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและธุรกิจก่อสร้างยังคงมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูง

ธนาคารมีการพึ่งพาการกู้ยืมค่อนข้างมาก โดยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมนั้นถือว่าไม่มั่นคงและมีต้นทุนค่อนข้างสูง ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากซึ่งรวมตั๋วแลกเงินอยู่ที่ระดับ 141.4% ณ เดือนกันยายน 2560 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ในขณะที่สัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current Account and Savings Account – CASA) ต่อเงินฝากซึ่งรวมตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchanges) อยู่ที่ระดับ 48.4% นั้นถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารเกียรตินาคินจะยังคงสถานะทางธุรกิจได้ต่อไปบนพื้นฐานความแข็งแกร่งในธุรกิจที่เน้นรายได้จากค่าธรรมเนียม รวมทั้งจากการมีสถานะเงินทุนและการทำกำไรที่มีความเข้มแข็ง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากความสามารถในการทำกำไรของธนาคารลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคารถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของธนาคารในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียม หรือในกรณีที่ธนาคารมีความสามารถในการระดมเงินจากแหล่งเงินทุนเพิ่มได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด