“ธุรกิจโตได้ด้วยการวัด” มาตรวิทยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทำน้อยแต่ได้มาก

จันทร์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๓:๔๑
อุตสาหกรรมในยุค 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าและบริการสามารถครองใจคนได้อย่างยาวนาน ดังนั้นการบริหารจัดการในเรื่องของระบบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของตลาดในยุคที่ผู้บริโภคมีความฉลาดในการเลือกซื้อสินค้า ด้วยเหตุนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จึงมีแนวคิดในการสร้างศักยภาพให้แก่ภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีสัดส่วนการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ได้รับการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของคุณภาพและราคา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุค 4.0

จากข้อมูลดังกล่าว มว.ได้วางแนวทางในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาผ่าน"โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure" NQI) เพื่อเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาที่ มว.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระบวนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ ( Productivity) ให้แก่ผู้ประกอบการ "ทำน้อยแต่ได้มาก" รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ในการเปลี่ยนนิยามของหน่วย SI และมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เป็นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้แก่ภาคการผลิตให้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำว่าสามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ให้แก่ธุรกิจของตนได้อย่างไร และทำไมเราจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาตรวิทยาเข้าไปในส่วนของการบริหารจัดการในกระบวนการผลิต ซึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางด้านระบบคุณภาพที่มีศักยภาพ (NQI Hub) ในระดับอาเซียนและรองรับสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

http://smes.nimt.or.th ผู้ที่ถูกคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด