ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๐๘:๕๕
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อีกทั้งตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และวัดโกรกกรากที่รับบริจาคเงินผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด