ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

พฤหัส ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๒:๕๓
ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ด่านศุลกากรแม่กลอง และที่ทำการใหม่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อีกทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าในตลาดแม่กลองที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code และวัดคลองโคนที่รับบริจาคเงินผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด