กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ

พฤหัส ๒๕ มกราคม ๒๐๑๘ ๐๙:๕๓
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามสบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ
กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคนิรทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบมีคนพิการร้อยละ 2.52 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านกว่าราย และขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ 1,918,867 ราย พิการขาขาดประมาณ 50,000 ราย ซึ่งข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีคนที่ต้องถูกตัดขาเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3,500 ราย และคาดว่ามีคนพิการจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ จากข้อจำกัดเช่น ราคาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูงหรือการเดินทางลำบากรวมถึงอุปกรณ์ขาเทียมถูกผลิตแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่จึงได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 20 คน รวมระยะเวลาฝึกในมูลนิธิฯ เป็นเวลา 4 เดือน และฝึกภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2558 ดำเนินการฝึกอบรมรวมแล้ว 4 รุ่น จำนวน 87 คน หลังจากจบฝึกอบรมแล้ว มูลนิธิขาเทียมจะส่งไปทำงาน ณ โรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 82 แห่ง และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ได้รับเงินเดือนกว่า 10,000 บาท จึงทำให้ผู้จบหลักสูตรดังกล่าวมีงานทำที่มั่นคงทุกคน ทั้งนี้แรงงานที่ผ่านการฝึกจะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป เพื่อเป็นการรับรองทักษะที่ได้มาตรฐานและพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน การฝึกอบรมให้กำลังแรงงาน และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอและสามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามพระราชประสงค์"อธิบดี กพร. กล่าว

กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด