ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ ปี 60 กำไร 34,338 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๙ มกราคม ๒๐๑๘ ๐๙:๒๑
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 34,338 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.53%
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ ปี 60 กำไร 34,338 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้จำนวน 90,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 935 ล้านบาท หรือ 1.05% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 4,483 ล้านบาท หรือ 5.00% โดยมีอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.44% สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 1,030 ล้านบาท หรือ 1.62% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2,363 ล้านบาท หรือ 6.07% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,518 ล้านบาท หรือ 3.94% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 42.31% โดยในช่วงปี 2560 ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อดำรงสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 148.45% ขณะที่สิ้นปี 2559 อยู่ที่ระดับ 130.92% ทำให้กำไรสุทธิในปี 2560 มีจำนวน 34,338 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5,836 ล้านบาท หรือ 14.53%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 5,707 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 3,766 ล้านบาท หรือ 39.75% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 310 ล้านบาท หรือ 1.31% ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.49% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 1,659 ล้านบาท หรือ 10.10% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุน สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,621 ล้านบาท หรือ 16.04% จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 48.87% ซึ่งธนาคารยังคงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ รวมถึงในไตรมาสนี้ ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,900,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 57,563 ล้านบาท หรือ 2.02% ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสินเชื่อ โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 3.30% ขณะที่สิ้นปี 2559 อยู่ที่ระดับ 3.32% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 17.96% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.66%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด