“รมช.วิวัฒน์” เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5

อังคาร ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๗ ๑๘:๐๖
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในงานสรุปผลโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 5ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ว่า โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จึงเกิดการร่วมมือกันของ 7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การแก้ปัญหา หยุดท่วม-หยุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ทั้งมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น 'ต้นแบบ' ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ให้เกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จากที่มีเป้าหมายรวม 9 ปี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ สามารถรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาออกไปตามพลวัตรการขับเคลื่อนของโครงการฯ สร้างคนมีใจ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนสามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้โครงการฯ สามารถขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำแล้ว เป้าหมายคือ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันผลักดันต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการหยุดท่วม-หยุดแล้งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และพันธมิตรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้สู่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" ผ่านกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน 4 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ แปลงเกษตรสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไร่สุขกลางใจ ของ นายสุขะชัย ศุภศิริ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่ของนายแสวง ศรีธรรมบุตร และพื้นที่เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(บวร) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม บ.อมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ทั้งยังได้นำตัวอย่างผลสำเร็จจาก 4 พื้นที่ มาจัดแสดงณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ พร้อมนำผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายเกษตรกรในโครงการกว่า 40 ราย มาจัดจำหน่ายให้คนเมืองด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด