“บัญชี ม.ศรีปทุม” รุกหนัก! จับมือ 3 ยักษ์ใหญ่ บริษัท(มหาชน) สร้างบัณฑิตบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่4.0

ศุกร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๔:๑๗
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุกหนัก ปูทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล หวังสร้างนักบัญชีคุณภาพ รุ่นใหม่ 4.0 ออกสู่ตลาดวิชาชีพทางด้านการบัญชี จับมือ 3 ยักษ์ใหญ่ บริษัท(มหาชน) ชั้นนำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี้ จำกัด(มหาชน) , บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน) พร้อมส่งนักศึกษาเข้าปฎิบัติงานจริง ในสถานประกอบการชั้นนำ กว่า 100 แห่งที่ได้ทำความร่วมมือกับคณะบัญชี SPU

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ,นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน), นางสาวจารุวรรณ ศรีอรุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถานประกอบการ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เชาว์สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปปฎิบัติงานยังสถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัยผลิตผลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศ จึงถือเป็นการยกระดับสถาบันสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านสหกิจศึกษาทางการบัญชี ที่มีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่องและได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบัญชี 4.0 และก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านสหกิจศึกษา ทางทางการบัญชีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนในปี63

คณบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการร่วมงานกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น สนับสนุนใก้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทันสมัย โดยการจัดอบรมให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนับสนุนให้ออกไปสหกิจศึกษาฝึกปฎิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จากการสนับสนุนดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมในปีนี้ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และนักศึกษาได้รับรางวัล โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ประจำปี 2560 อีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375

เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhen

หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด