รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ มุ่งหวังพัฒนาภาคเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0

ศุกร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๒
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ประชารัฐ และเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาภาคการเกษตรภายใน 20 ปีข้างหน้า จึงต้องมีการกำหนดทิศทางภาคเกษตรว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด ซึ่งรากฐานที่สำคัญในการจะพัฒนาภาคการเกษตรให้อยู่รอดได้ ต้องอยู่บนปัจจัยที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1) องค์ความรู้กับเทคโนโลยี 2) การตลาด ต้องใช้ตลาดนำการผลิต โดยผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการ และ 3) การบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญาหาการตลาดและการจัดการเทคโนโลยีให้เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

การดำเนินโครงการ TAK Model โดยจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ทำให้เกิดกระบวนการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "ขายได้แล้วจึงมีการผลิต มิใช่ผลิตแล้วจึงนำมาขาย" ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบที่เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมเกษตรกรในการผลิต "กล้วยหอมทอง" เป็นการยกระดับชีวิตของเกษตรกร โดยสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้การดำเนินงานในเรื่องเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

"การพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการนำพาภาคการเกษตรไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" นางสาวชุติมา กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด