วธ. เผยผลโพล ปชช. ร้อยละ 64 ตั้งใจชวนครอบครัวไปลอยกระทง เพื่อบูชาพระแม่คงคา-อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม เชิญชวน 1 ครอบครัว 1 กระทง” - “1 หน่วยงาน 1 กระทง” ชูแนวคิด “ลอยกระทง ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำ-สิ่งแวดล้อม”

ศุกร์ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๐:๓๖
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับ "ประเพณีลอยกระทง" ปี พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,252 คนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 91.02 ทราบว่าประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ เมื่อสอบถามว่าตั้งใจจะชวนใครไปลอยกระทง พบว่า ร้อยละ 64.39 ชวนครอบครัว พ่อแม่/ปู่ย่า/ตายาย/ญาติพี่น้อง ไปลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 44.60 ชวนเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน และร้อยละ 30.15 ชวนคนรัก โดยประชาชนร้อยละ 84.40 จะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

นายวีระ กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงวัตถุประสงค์ในการลอยกระทง ร้อยละ 88 บอกว่า เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณน้ำ และร้อยละ 78.16 คิดว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกมีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกัน รองลงมาร้อยละ 60.63 คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกับ และร้อยละ 58.55 คุณค่าต่อสังคม ทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจได้สอบถามประชาชนถึงการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงได้ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย และต้องการให้ วธ. จัดงานประเพณีแบบดั้งเดิม ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีในท้องถิ่น รณรงค์การลอยกระทงและการใช้วัสดุจากธรรมชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีลอยกระทงอย่างถูกต้อง อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในการส่งเสริมประเพณีไทย ทั้งนี้ วธ. จะจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้คนไทยร่วมกิจกรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจะนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไปด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาครม.เห็นชอบมาตรการและแนวทางการรณรงค์จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ตามที่ วธ.นำเสนอ ซึ่งมาตรการและแนวทางดังกล่าว วธ.บูรณาการกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ 14 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ และสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

นายวีระ กล่าวต่อว่า แนวทางและมาตรการรณรงค์ ที่ วธ.ได้นำเสนอต่อ ครม.เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ได้แก่ 1.รณรงค์ "ลอยกระทงปลอดภัย" อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอยหรือยิงบั้งไฟ ในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางการบิน งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และช่วยสอดส่อง ดูแล หรือแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการงดจำหน่ายประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ โคมลอย และโคมควันต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมบริการประชาชน

มาตรการที่ 2 รณรงค์ "สืบสานวัฒนธรรมไทย"ขอความร่วมมือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามรักษาคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง ที่มีต่อศาสนา สังคม ชุมชน และครอบครัวเช่น ครอบครัวได้ประดิษฐ์กระทงร่วมกัน คนในชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและสืบทอดประเพณีสู่เด็กและเยาวชน รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมและมาตรการที่ 3 รณรงค์ "ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" ส่งเสริมให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย และงดใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม เพื่อรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกัน ตามแนวทาง"1 ครอบครัว 1 กระทง" หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง" เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะ

ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ในส่วนกลาง วธ.และสภาวัฒนธรรม กทม. จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม"ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ณ วัดราชาธิวาส อาทิ นิทรรศการประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงสุนทราภรณ์ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน สาธิตประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยในส่วนของ วธ.ดูรายละเอียดได้ที่ www.culture.go.thหรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด