STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลิต “เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ”

พฤหัส ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๓:๔๙
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จากบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด สร้าง "เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง (HPO-01)" ขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร น้ำหนักโดยรวมประมาณ 1ตัน เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียจากถังเคมี ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี
STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลิต เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ

โดย ดร.มงคล กล่าวว่า "เครื่องบำบัดนำเสียด้วยระบบพลาสมาฯ นี้มีข้อดี คือ 1.ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง เคลื่อนย้ายง่าย 2.สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี กำจัดสารปนเปื้อนได้เร็ว ทั้งยังเหมาะกับการติดตั้งตามโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด เพราะสามารถพัฒนาให้มีขนาดเหมาะสมต่อพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ทั้งยังประยุกต์ใช้ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งได้ เพราะเครื่องตัวนี้สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 10-20 คิวต่อวัน"

การผลิต "เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง (HPO-01)" นี้ นอกจากผลิตเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นการพัฒนาด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ เครื่องบำบัดน้ำเสียต้นแบบนี้เป็นการจดสิทธิบัตรร่วมกันในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและบริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด ซึ่งนำไปติดตั้งที่บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ เทอมินัล จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีการส่งมอบเครื่องต้นแบบในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลิต เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ STC วิจัยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลิต เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด