ส.ป.ก. ร่วมกิจกรรม กษ.“Big Cleaning Day”

อังคาร ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๒๒
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทีมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แยก จปร.) ไปจนถึงพื้นที่ตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก(ถนนคู่ขนาน) และด้านหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมกิจกรรม"Big Cleaning Day" ทำความสะอาด บริเวณถนนราชดำเนินนอกด้านหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดแนวถนนโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด