นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ “Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0” และเสวนาพิเศษ “การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน”

พฤหัส ๒๑ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๒:๔๙
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A (ภาคพิเศษ กทม.รุ่น 30) มองเห็นโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลุงทุนภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งทั้งนี้ ต้องอาศัยกระบวนการทางนวัตกรรมการเงิน หรือ Fintech มาช่วยในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนธุรกรรมการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันฯ จึงได้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมจัดเสวนาทางวิชาการ "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน" ในโอกาสนี้ด้วย

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดการ ดังนี้

12.30– 13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13.00– 13.15 น . พิธีกรกล่าวต้อนรับ / กล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ

- ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

13.15 – 14.15 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประ เทศไทย"

-ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech / อดีตเลขาธิการ กลต.

14.15 – 14.30 น. แถลงผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ Fintech

-ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

14.30 – 16.20 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน"

-คุณสิริดา พนมวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารสาย Fintech

-รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. (นิด้า)

-คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-คุณเจษฎา สขทิศ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ สำนักข่าวไทย

16.20- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม / ถายรูปร่วมกัน / สิ้นสุดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด