กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 25

อังคาร ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๒๐
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน "รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน" ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 2560 พร้อมชู 3 ประเด็นหลัก 1.พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 2. เส้นทางเพื่อช่วยแม่ให้นมแม่ได้สำเร็จ (Breaking the Barrier to Successful Breastfeeding) 3. ประกาศความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย"นมแม่ 1-6-2" พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เพลง "พลังรักนมแม่" ขับร้องโดย หนูน้อยนมแม่ ดญ. ภาวิดา พรวัฒนานุกูล หรือ "น้องใบพลู" และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากแชมป์เปี้ยนนมแม่ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00น. ณ บริเวณชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 25

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า ในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จในรอบ 36 ปี ที่การปกป้องให้เด็กไทยได้กินนมแม่เกิดขึ้นได้จริง จากการที่ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นี่เป็นผลจากการรวมพลังของทุกภาคส่วน และ มีผู้นำที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งอย่าง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ชี้เป้าการปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จตาม "นมแม่ 1-6-2"

แพทย์หญิง ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมจัดงานฯ กล่าวว่า ในวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์นมแม่โลก ในปีนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีหน่วยงานที่ประสานการจัดงาน คือ องค์กรเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน" เป็นการรวมพลังทั้งภาคนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโรงพยาบาลต่างๆพลังของสถานที่ทำงาน – ภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายสนับสนุนมุมนมแม่และการลาคลอด 3 เดือนให้กับพนักงาน พลังขององค์กรในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาคที่ทำงานสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น การคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิคนมแม่ฯ พลังของภาคประชาชน ทั้งกลุ่มแม่อาสาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อสม. และสมาชิกในครอบครัว โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดความยั่งยืนในสังคมไทยตาม ทิศทางของกลยุทธ์การสื่อสารสู่สังคม "นมแม่ 1- 6-2" แพทย์หญิง ศิริพร กล่าว

ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของ "การปกป้อง" ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ 2560 ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และ ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

"เมื่อกฎหมายประกาศบังคับใช้มีใจความสำคัญ คือ ห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารกและอาหารเสริมทารก ห้ามบริษัททำการติดต่อกับหญิงตั้งครรภ์แม่และครอบครัว ฉลากนมผงสำหรับทารก นมผงสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารกต้องแตกต่างกันและต้องแตกต่างจากฉลากนมอื่นๆ ห้ามบริษัทจัดกิจกรรมอีเวนท์ หรือ การประชุมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ แม่ และบุคลากรสาธารณสุข โดย พรบ. นี้ เป็นกฎหมายห้ามโฆษณาอาหารทารก อายุ 0–12 เดือน ในส่วนอาหารเด็กเล็ก 1-3 ปี โฆษณาได้ แต่ต้องไม่เป็นการโฆษณาข้ามผลิตภัณฑ์ หรือ สื่อถึงอาหารทารก และห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการขายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก" ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ กล่าว

จากข้อมูลรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by UNICEF – พ.ศ. 2558 – 2559) พบว่า แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนถึง 6 เดือน มีร้อยละ 23 แม่ที่สามารถให้นมแม่ได้ถึง 1 ปี มี ร้อยละ 33 แม่ที่สามารถให้นมลูกได้ถึง 2 ปี มีอัตราร้อยละ 16 อุปสรรคสำคัญที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ คือ การเริ่มต้นในโรงพยาบาล และ ระยะ 2 สัปดาห์แรก หลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลและกลับมาอยู่ที่บ้าน และอยู่ในชุมชน

เส้นทางเพื่อช่วยให้แม่ให้นมแม่ได้สำเร็จ (Breaking the Barrier to Successful Breastfeeding) เริ่มจากโรงพยาบาล ไปสู่ชุมชน และครอบครัว ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้อง ให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 1. ลงทุน 9 เดือน กำไรตลอดชีวิต 2. รู้ว่ามีน้อง ฝากท้องทันที 3. โฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก สำคัญต่อลูกในท้อง 4. ชั่วโมงแรกที่ลูกเกิดบอกหมอ พยาบาล ช่วยนำลูกมาวางบนอกแม่ตั้งแต่ในห้องคลอด 5. วันแรกที่ลูกเกิดแยกแม่แยกลูกหลังคลอดไม่ดีนะ 6. น้ำนมมาแน่ถ้าแม่รู้และทำถูกวิธี

แพทย์ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า งานสัปดาห์นมแม่ปีนี้ยังต้องการสื่อสาร ให้สังคมเข้าใจเรื่อง "นมแม่ 1-6-2"

1 คือ การเริ่มต้นให้ลูกดูดนมแม่ ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และ ให้แม่และลูกได้อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่นั้น

6 คือ การให้นมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น

2 คือ การให้นมแม่ต่อเนื่องพร้อมให้อาหารตามวัย จนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น

นอกจากนี้ การรวมพลังเพื่อให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ในงานนี้ จึงสื่อสารโดยใช้เพลง"พลังรักนมแม่" เป็นสื่อกลาง ขับร้องโดย "น้องใบพลู" ด.ญ.ภาวิดา พรวัฒนานุกูล ตัวแทนของหนูน้อยนมแม่ที่กินนมแม่ถึงอายุ 5ปี และมีความสามารถทางการร้องเพลง เคยขับร้องบทเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผ่านทางสื่อออนไลน์ มีผู้เข้าชมรวมทุกโซเชียลมีเดีย 18 ล้านครั้ง และ ขับร้องบทเพลง "ตามรอยพระราชา" กับวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา ในงานมหกรรมร้อยดวงใจ โยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมายมาย อาทิ ร่วมพูดคุยหัวข้อ เอกสิทธิ์น้ำนมแม่ โดยรองอธิบดีกรมอนามัยและทีมงานกรมอนามัย , เสวนา นมแม่ดีต่อใจ โดยแชมป์เปี้ยนนมแม่ คุณ อลิซาเบธ แซดเลอร์ และพันโทหญิง วรางคณิต นันทนาสิทธิ์ (คุณแม่น้องใบพลู), ชมความสามารถหนูน้อยนมแม่ จาก น้องลิงค์ ด.ญ.ศิรินันท์ ตันติเวสส และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 25 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 25 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 25

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด