มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

พุธ ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๑๓
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายเทรุมาสะ อาคิโอะ (ที่ 2 จากซ้าย)) รองประธานกรรมการรับมอบเช็คเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาท) จากนายอุดร ตันติสุนทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิร่วมถ่ายภาพด้วย ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้ช่วยเหลือให้นักเรียนที่ยากจนในกว่า 5,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว 354,842 คน คิดเป็นทุนการศึกษาที่มอบไปแล้วทั้งสิ้น 586,208,299 บาท

ที่ผ่านมา มูลนิธิได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

ขณะนี้มูลนิธิ EDF ยังเปิดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560 แบ่งเป็นนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,633 คน นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 780 คน นักเรียนพิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปรกติ 127 คน และนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 537 คน

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส หรือร่วมทำกิจกรรมด้านการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด