CAT ร่วมกับ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต เปิดตัว “Mobile Intelligent Cloud Solution” พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม

จันทร์ ๐๓ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๒๖
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด (We Build and Operate Co., Ltd.) จัดงานแถลงข่าวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "Mobile Intelligent Cloud Solution" (MICS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนอย่างครบวงจร โดย คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หลังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายปฐม อินทโรดม คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
CAT ร่วมกับ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต เปิดตัว Mobile Intelligent Cloud Solution พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม

สำหรับ โครงการ Mobile Intelligent Cloud Solution (MICS) นี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ แท็บเลต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจง โดยให้บริการในลักษณะ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) เพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจที่หลากหลาย และเกิดประโยชน์กับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้งานโมบายล์แอพพลิเคชั่น กระตุ้นให้เกิดการขยายบริการ เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย และระบบคลาวด์อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งนำประเทศไทยก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยบทบาทหน้าที่ของ CAT ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ Cloud และ IT Security ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก ด้วยความพร้อมและศักยภาพของ CAT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ผนวกกับความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพันธมิตร ทำให้มั่นใจได้ว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน จะสามารถดำเนินโครงการ "Mobile Intelligent Cloud Solution" (MICS) ให้สอดรับกับนโยบายของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้ายเป็นการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง"

นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด กล่าวว่า "บริษัทฯ รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจาก CAT ให้ร่วมออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ ด้วยความรู้ ความผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมบน Smart Device และระบบโมบายเนทีฟ แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยหวังใจว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มโอกาส และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อย่างเป็นระบบและครบวงจรที่สุด"

CAT ร่วมกับ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต เปิดตัว Mobile Intelligent Cloud Solution พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด