ราชบุรีโฮลดิ้ง ขับเคลื่อนบทบาทสตรี จ.น่าน ภายใต้โครงการ “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

พุธ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๐
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ "ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" ส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านมณีพฤกษ์ และกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ในอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ "ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" มุ่งเน้นสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนก้าวหน้าและเห็นผลเป็นรูปธรรม เป้าหมายของโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงโดยตรงด้วย

"ในช่วง 2 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการภุมรีฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมที่ชุมชนต้องการและเป็นศักยภาพของชุมชนเอง ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอาชีพ พื้นที่ดำเนินโครงการภุมรีฯ รวม 12 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กิจกรรมของชุมชนที่ดำเนินการภายใต้การส่งเสริมของโครงการ ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ภาพรวมผลการดำเนินงานนับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยพบว่าสตรีเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งในการประชุมและวางแผนงานการจัดการป่าชุมชน การแสดงความคิดเห็น และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ คือ สามารถสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น ด้านสังคม สตรีได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบ" นางบุญทิวา กล่าว

โดยกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ กลุ่มนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 มีสมาชิกจำนวน 174 คน เป็นสมาชิกสตรีร้อยละ 38.5 ของสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันกลุ่มนี้สามารถฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้ากับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการที่พักในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้รายได้ของคนชุมชนบ้านมณีพฤกษ์เติบโตอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนมากขึ้น

เช่นเดียวกับกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ตั้งอยู่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นกลุ่มเยาวชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2558 เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนร่วมกันจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชน กลุ่มดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน ร้อยละ 77 เป็นเยาวชนที่เป็นสตรี บทบาทของกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลจะมุ่งเน้นรณรงค์การแยกขยะภายในชุมชนและครัวเรือน ด้วยการจัดกิจกรรมเสียงตามสายโดยดีเจน้อยทุกเย็นวันอาทิตย์ ปัจจุบันครัวเรือนบ้านซาววา มีการแยกขยะทำให้ปริมาณขยะที่เทศบาลจะต้องเก็บทำไปจัดการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันยังช่วยให้ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด