ภาพข่าว: ธพส. จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ศุกร์ ๒๘ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๐:๓๑
ภาพข่าว: ธพส. จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ นายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด