ส.อ.ท. ผนึก เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ ยกระดับการศึกษา ผ่านนวัตกรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๒๑:๓๙
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา"เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 ชั้น 4 โซนซี สภาอุตสาหกรรมฯเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่

สืบเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความยากและซับซ้อนเนื้อหาการเรียนและเทคนิคการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่ยากต่อความเข้าใจ และเป็นหนทางแก้ไขปัญหาทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตและวิทย์ของนักเรียนได้ ซึ่งเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น เป็นระบบการเรียนวิชาคณิตและวิทย์รูปแบบใหม่ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน และช่วยให้ครูผู้สังเกตเห็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตและวิทย์ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ได้ตรงจุด

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา เป็นการพัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับครูผู้สอนในห้อง โดยผ่านเทคนิค Blended Solution ของบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคอนเทนต์คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มีการวัดผลประเมินความสามารถของนักเรียนได้ทันที ทำให้ครูผู้สอนสามารถให้ความสำคัญกับนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะทำให้คะแนนสอบวัดผลต่างๆ เช่น คะแนน O-NET ดีขึ้นอีกด้วย โดยในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้มากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสามารถช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครูผู้สอน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนของเด็กไทยมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนครู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูอีกด้วย

นายทวีฯ กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษาในครั้งนี้ มีนักเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน เพื่อสร้างต้นแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนด้านการศึกษา สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่เพียงให้เงินบริจาค โดยสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กที่อยู่ในโรงเรียนใกล้โรงงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งพ่อแม่และเด็กนอกจากนี้ยังเป็นการริเริ่มการลงทุนทางสังคมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการประชารัฐชุดส่งเสริม SME Start up และ Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม)อีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมภาค สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้สนับสนุนโครงการ และโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ ได้แก่

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จ.สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา

โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) จ.ตรัง

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) จ.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

และโรงเรียนหนองโพพิทยาคม จ.นครสวรรค์

และทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ต่อภาคการศึกษาไทย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ด้าน นายธานินทร์ ทิมทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่าบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่นฯ มีความเชื่อว่าการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ สามารถทำได้ และสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพในอนาคตได้ ซึ่งมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นปัญหาและตระหนักเรื่องการศึกษาของไทยในปัจจุบัน และให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การระดมทุน หรือการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสอง ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเตรียมความพร้อมที่จะนำ Blended Learning Solution ไปใช้

"เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจุดตั้งต้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศในแบบยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต" นายธานินทร์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด