กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ” จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น

จันทร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๒:๑๐
กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ" จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายตลาดแบบถาวรในรูปแบบ มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP/ ออร์แกนิก ในตลาด Modern trade อย่างกว้างขวางขึ้น
กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ผ่านมา เพื่อประกาศปียกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายและสินค้าเกษตรนวัตกรรม

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการจัดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปรากฏว่า มีเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมงานตลอด 4 วัน จำนวน 15,000 คน มีเม็ดเงินกระจายสู่เกษตรกรโดยตรง ประมาณ 4,000,000 บาท รวมทั้งเกิดความความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย มีการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นเงินกว่า 1,000,000 บาท ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้น โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ สินค้าเกษตรปลอดภัย GAP และออร์แกนิก อาทิ ทุเรียนพวงมณี ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่วนสินค้าแปรรูปประมง ประเภทอาหารทะเลแห้งและแช่แข็ง ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี รองลงมา คือ สินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ เครื่องสำอางจากไหม มีผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ผ้าไหม สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง

"การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานฯ ดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต ต่อจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและถาวร เช่น มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP และ Organic ใน Modern trade รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม และต่อจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทั้ง 6 ด้าน ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป"

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการจัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" แล้ว ในเดือนเมษายนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์แห่งการเข้มงวดกวดขันอาหารไม่ปลอดภัย" อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด