ราชบุรีโฮลดิ้ง แต่งตั้งนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ตั้งแต่ 6 เมษายน ศุกร์นี้

อังคาร ๐๔ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๗:๑๔
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงานวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ภายหลัง นายรัมย์ เหราบัตย์ เกษียณอายุการทำงานที่บริษัทฯ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การบริหารแผน การวางกลยุทธ์ โดยเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ง การบริหารงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มากกว่า 30 ปี นายกิจจา ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ. เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร นายกิจจา จะได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศให้ได้ 7,500 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าในปี 2560 และผลักดันให้เติบโตถึง 10,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าในปี 2566 รวมทั้งผลักดันแผนงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและภูมิอากาศของโลก

นายกิจจา ปัจจุบันอายุ 57 ปี สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบริหารหลายสาขา อาทิ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตร Advance Management Program ของ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด