ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ธพส.

พุธ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๐:๓๓
ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลัง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ธพส.
นายชุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และรายงานความคืบหน้าโครงการที่สำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ อาคารสำนักงานโซนซี 2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุงสุด 3)โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และ 4) โครงการให้สิทธิเอกชนลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมตามแนวทาง พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และเยี่ยมชมโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด