คลังจัดสัมมนาเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยระบบบริการคลัง 4.0 GovConnect

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๐๑๗ ๑๓:๕๓
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กระทรวงการคลัง ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ร่วมจัดงานสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 ภายใต้ชื่อ "Drive to Thailand 4.0" โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และนายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และการขาย (CAT) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมี 8 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ขานรับเข้าร่วมงาน
คลังจัดสัมมนาเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยระบบบริการคลัง 4.0 GovConnect

การสัมมนาขับเคลื่อนคลัง 4.0 เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการทดสอบระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมเชื่อมโยงสู่ระบบ e-Payment ภาครัฐ โดยคลัง 4.0 GovConnect เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการภาครัฐที่สนับสนุนการดำเนินงานในหลากหลายมิติ ได้แก่ ด้านการเงินและบัญชี ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคลากร และด้านการพัสดุ ซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะประกอบด้วยระบบการทำงาน 3 ส่วน ได้แก่ MOF Private Cloud, Business Connect และ Payment Gateway

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองตอบตามนโยบายที่รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan ให้เป็นมาตรการเชิงรุกในระยะยาว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมศุลกากร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมสรรพสามิต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมสรรพากร เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบบริการคลัง 4.0 GovConnect ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในอนาคต

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย (CAT) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ CAT จึงได้นำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ในชื่อ "IRIS Cloud" มาใช้ในการพัฒนา ระบบคลัง 4.0 GovConnect โดยระบบคลาวด์นี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 : 2005 ซึ่งพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีผู้ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง กอปรกับ CAT มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ มีศูนย์ CAT Data Center ที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริการของ CAT จะช่วยรองรับความต้องการการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับความต้องการใช้งานแบบบูรณาการให้กับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด