บตท. ยินดีปีใหม่ 2560

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๐๑๗ ๐๘:๔๐
บตท. ยินดีปีใหม่ 2560
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แด่ นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานคณะกรรมการ บตท. และที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง, นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง, นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
บตท. ยินดีปีใหม่ 2560 บตท. ยินดีปีใหม่ 2560 บตท. ยินดีปีใหม่ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด