ภาพข่าว: โรงเรียนบ้านทองมงคล คว้าทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.2 ล้านบาท ภายใต้โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2559

ศุกร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๐๙:๒๓
ภาพข่าว: โรงเรียนบ้านทองมงคล คว้าทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.2 ล้านบาท ภายใต้โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2559
โรงเรียนบ้านทองมงคล ชนะการประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ภายใต้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำปี 2559 รับทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษามูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปีจากเครือสหวิริยา โดยนำเสนอแผน ยกระดับ 4 คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) จะนิเทศติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์รวม 3 มิติ สถานศึกษา-ครู-นักเรียน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด