ทีโอที จัดกิจกรรมโครงการ TYC ไตรมาสสุดท้ายครบ 11 ชุมชน ที่ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0

ศุกร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๖:๓๒
เร็ว นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จ.กาญจนบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYC ระหว่าง นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 ร่วมกับ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และนางนัยนา อังคุตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล (กระดาษไทยอนุเคราะห์) ครูและเยาวชนโรงเรียนเทศบาล (กระดาษไทยอนุเคราะห์) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1บมจ.ทีโอที กล่าวว่า กิจกรรม "โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี ในครั้งนี้จะครบทั้ง 11 ชุมชน ตามแผนการขยายโครงการTYC ปี 2559สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYCระหว่าง ทีโอที และชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้การใช้ไอทีไปสนับสนุนช่วยชุมชนประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำการดูแลการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การเรียนรู้การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายคลิป การตัดต่อและการนำเสนอคลิปวิดีโอ การตกแต่งออกแบบหน้าเว็บไซต์ การใช้ social media workshop เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนรวมถึงระบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชนออนไลน์ผ่าน TOT e-Commerce เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจ ทั้งนี้ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี มีถนนคนเดินปากแพรกที่เป็นแหล่งรวมสินค้าจากชุมชนต่างๆ โดยมีสินค้าที่เป็นไฮไลท์ คือ ขนมทองโย๊ะ จากอำเภอทองผาภูมิ ,โรตีโอ่ง อำเภอศรีสวัสดิ์ ,ขนมโรตีกรอบ จากตลาดสดท่าเรือ ,ขนมใส่ไส้ มัดใต้กะทิ ,ผักปลอด สารพิษ จากชมรมเกษตรกร จ.กาญจนบุรี เป็นต้น โดยถนนปากแพรกเป็นถนนย่านการค้าของชุมชนชาวจีนและเวียดนามได้รับการส่งเสริมจากหลายภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาในฐานะแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมือง

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที ได้นำไอทีและความรู้ความชำนาญมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน เพื่อต่อยอดสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพของชุมชนให้ดีขึ้น ผ่านโครงการ TYC โดยมีการร่วมมือระหว่างคนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และคัดเลือกเด็ก เยาวชนและตัวแทนกลุ่ม เพื่อเข้ารับการอบรม รวมทั้งประสานงานและจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันภายหลังการอบรม สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนของ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รวมถึงดูแลให้มีห้องทำงาน พร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตในการช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่โลกภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนและประสานงานในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนภายในสถาบันเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตลอดจนชุมชนต่างๆภายใต้เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม ตลอดจนบุคลากรในการควบคุมดูแล เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตภายหลังการอบรม

สำหรับชุมชนเดิมในโครงการ "TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน" ในปี 2556-2558 ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 25 ชุมชน โดยปี 2559 ทีโอที ได้ตั้งเป้าจัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC จำนวน 11 ชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่ได้เนินการแล้ว จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล ,ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว ,ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ,ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง ,ชุมชน อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์ ,ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ชุมชนเทศบาล ตำบลอุโมงค์, ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี ,ชุมชนเทศบาลตำบลชุมโค จ.ชุมพร และ ชุมชนบ้านม่วง จ .หนองคาย ซึ่งทั้ง 10 ชุมชน ได้มีการจัดทำ Facebook Page และเพื่อให้ผู้สนใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว ยังเป็นส่วนที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย โดย Facebook Page ประกอบด้วย

ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล https://www.facebook.com/tycbanphapon/

ชุมชนบ้านสุขสำราญ จ.สระแก้ว https://www.facebook.com/tycbansuksamran/

ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี https://www.facebook.com/tyckohsichang/

ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จ.ตรัง https://www.facebook.com/tycnayongnua/

ชุมชน อบต.ตรำดม จ.สุรินทร์ https://www.facebook.com/tyctramdom/

ชุมชน บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย https://www.facebook.com/tycbannatonchan/ ชุมชนเทศบาล ตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน https://www.facebook.com/TYC- ชุมชนเทศบาลตำบล อุโมงค์-172918793150681/

ชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี www.facebook.com/TYC- ชุมชนตลาดต้าน้ำ โบราณ/1665223563791827

ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร www.facebook.com/TYC- ชุมชนชุมโค/1134427819938456/

ชุมชนบ้านม่วง จ.หนองคาย https://www.facebook.com/TYC- ชุมชนบ้านม่วง- 1348290181856718/

ทั้งนี้ ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก จ.กาญจนบุรี เป็นชุมชนแห่งที่ 11 ซึ่งภายหลังการจัดกิจกรรมในครั้ง ก็จะมีการสร้าง Facebook Page เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด

โทรศัพท์ 0 2574 9944

โทรสาร 0 2574 9541

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด