ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สรุปงานโครงการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ปี 4

ศุกร์ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๑๒
ทีมศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา จัดงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "สิ่งแวดล้อมศึกษา" ปี 4 ภายใต้กิจกรรม "นักสืบสายน้ำ" และ "นักสืบป่าชายเลน" ที่ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าขาม และ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากทีมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจาก 13 โรงเรียนในพื้นที่ อ.บางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจสิ่งมีชีวิต ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน
ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สรุปงานโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปี 4

โครงการ "สิ่งแวดล้อมศึกษา" ปี 4 เป็นโครงการที่ทีมศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ชั้น ป.3-6 โรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานบ้านเกิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านการสำรวจ ตรวจสอบประเมินผล เสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพของตนสร้างการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม การสำรวจและดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรม 4 หมวด คือ1.สร้างองค์ความรู้ 2. สำรวจ 3. วิเคราะห์ 4. แบ่งปันอนุรักษ์ โดยสรุปผลการสำรวจโครงการ"นักสืบป่าชายเลน" จากการลงพื้นที่ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนริมคลองแม่รำพึง ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 59 พบสิ่งมีชีวิตมากถึง 33 ชนิด เช่น หอยเจดีย์ หอยจุ๊บแจง ปูก้ามดาบ ปูดำ ปลาตีน นกกาน้ำเล็ก เป็นต้น และสำหรับโครงการ"นักสืบสายน้ำ"ที่ลงสำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณบ่อบำบัดน้ำของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 59 พบสิ่งมีชีวิต เช่น แมลงปอเข็ม แมลงปอบ้าน จิงโจ้น้ำ หอยเจดีย์ หอยดิ่ง ฯ ซึ่งแสดงถึงความสะอาดของคุณภาพน้ำที่เป็นพื้นที่ในโรงงานของเครือสหวิริยา และที่สำคัญโครงการ "สิ่งแวดล้อมศึกษา" ปี 4 ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม อ.บางสะพาน โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมผลักดันและสร้างเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สรุปงานโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปี 4 ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สรุปงานโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปี 4 ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา สรุปงานโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา ปี 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด