ภาพข่าว: มูลนิธิสัมมาชีพมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

พุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ๑๓:๐๙
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7 อย่างเป็นทางการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระดมสมอง ผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด