อ.นราภรณ์ รับประกาศนียบัตรโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศุกร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๓:๓๓
เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหนึ่งในสี่คนที่ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial Reporting-Dip TFR ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 จาก คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.นราภรณ์ รับประกาศนียบัตรโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย หรือ DipTFR เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว หรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน .

อ.นราภรณ์ รับประกาศนียบัตรโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.นราภรณ์ รับประกาศนียบัตรโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด