กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๗:๒๗
กรมบัญชีกลางรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 90.16 รายจ่ายลงทุน เบิกได้ร้อยละ 72.15 พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 2,452,484 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.16 แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 2,118,712 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,175,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.38 ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 329,779 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 457,096 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.15

ขณะที่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 12,537 ล้านบาท ของวงเงินประมาณ 56,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.39 แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 12,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว 332 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.21 ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ 2549-2558 เบิกจ่ายได้แล้ว 221,657 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 308,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.92

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมผลการเบิกจ่ายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท เบิกจ่ายได้แล้ว 34,089 ล้านบาท ของวงเงินรวม 36,436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.56 ซึ่งได้มีการทยอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง 2.มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เบิกจ่ายได้แล้ว 35,014 ล้านบาท ของวงเงินรวม 37,847 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.51 3.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน เบิกจ่ายได้แล้ว 45,013 ล้านบาท ของวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.02 และ 4.โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) เบิกจ่ายได้แล้ว 14,888 ล้านบาท ของวงเงินรวม 14,918 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.80

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของค่ารักษาพยาบาลจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 64,665 ล้านบาท คาดว่า สิ้นปีจะเบิกจ่ายประมาณ 68,000 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้กรมบัญชีกลางได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเบิกค่ายากลับบ้านนอกเหนือจากระบบ DRGs การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีแพทย์แผนไทย การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต และการเบิกค่ารักษาทันตกรรม นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้ตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วย shopping ยา พบจำนวน 11 ราย ขณะนี้ดำเนินคดีไปแล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน 9 ราย

"ในปีนี้กรมบัญชีกลางได้พัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณ เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล" นายมนัสกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด