ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 9

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๖:๓๖
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในภาพรวมทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 139,849 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 165,533 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.48 ส่วนรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 40,320 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 55,166 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.09 ทั้งนี้ อธิบดีได้ให้กำลังใจและขอให้ติดตามผลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลให้มากที่สุด ณ สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด