ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา

อังคาร ๑๓ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๑:๔๘
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ณ ดาดฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ทำการจัดซื้อจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 ชุด และการจัดเช่า โดยอยู่ระหว่างการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ขนาดชุดละ 60 kWpรวมเป็น 120 kWp เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการใช้งบประมาณของกรม และส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในช่วงเวลากลางวันซึ่งค่าไฟฟ้ามีราคาแพง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนตามเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด