สสธวท. สมาคมธนาคารไทย จับมือ 4 ภาคีหลัก เปิดมิติความร่วมมือ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินทั่วประเทศ

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายกอบศักดิ์ ดวงดี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ในฐานะองค์กรภาคีบุกเบิก ๖ แห่ง นำโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามความร่วมมือในโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ในหัวข้อ "สร้างวินัยทางการเงินง่ายๆ ด้วย Happy Money" และในวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตร "Train the Mentors" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรภาคีบุกเบิก ๓๐ แห่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อนำไปดำเนินการในรูปแบบของการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (Mentor) ภายในองค์กร ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติการเชิงลึกเผยแพร่องค์ความรู้ ให้คำแนะนำในการสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการในต้นปี ๒๕๖๐ และสรุปผลการดำเนินโครงการโดยจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงานในการประชุมใหญ่ของหอการค้าไทยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด