ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(18 สิงหาคม 2559)

พฤหัส ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๖ ๐๘:๐๐
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

08.00 น. นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ จัดงาน Science

Show & Book Relaunch และงานอบรมครูวิทยาศาสตร์

Hands-on โดย โจอาคิม เฮกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน

วิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ณ สถาบันเกอเธ่

ประเทศไทย

08.00 น. - 18.00 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรม

การวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

09.00 น. - 19.00 น. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09.00 น. สวทช. จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สาร

นิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ สวทช. ใน

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

10.00 น. - 21.00 น. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

10.00 น. - 22.00 น. มหกรรมหนังสือ บิ๊ก แบ๊ด วู๊ฟ บุ๊ค เซล แบงคอก 2016

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10.00 น. ไปรษณีย์ไทย จัดแถลงใหญ่ผลการดำเนินงานครึ่งปี 59

พร้อมเปิดตัวบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชีวิต

ดิจิทัล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย

จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ

10.30 น. หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลง

ข่าว เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมิน

สถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย" ณ หอการค้าไทย

10.30 น. บางกอกสไมล์ เดนทัล คลินิก จัดงานแถลงข่าว ความ

ร่วมมือของ BSDC กับ MALO CLINIC เพื่อนวัตกรรมทาง

ทันตกรรมรากฟันเทียม ณ อาคารบางกอกสไมล์ เดนทัล

คลินิก สุขุมวิท ซอย 5

13.00 น. เบทาโกร รุกสร้างแบรนด์ระดับสากล เปิดตัว Global

Brand Ambassador คนที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

14.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ส

จล.) จัดสัมภาษณ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวี

ร์ สุวรรณสวัสดิ์ เรื่องความก้าวหน้าด้านการส่งเสริม

การศึกษา วิจัย และพัฒนาโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศ

15.00 น. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลง

ข่าว“ฉายาลักษณ์สยาม”ภาพถ่ายจาก150ปีที่ไม่เคยเผย

แพร่ในไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด