ภาพข่าว: เครดิตบูโรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเครดิตบูโรประเทศไทย

พุธ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๓:๕๓
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) โดยนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเครดิตบูโรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน รวมทั้งผู้แทนจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) สมาคมธนาคารไทย และธนาคารโลก สำนักงานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจเครดิตบูโร และศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ของประเทศไทย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารเครดิตบูโรประเทศลุ่มแม่น้ำโขงยังได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของเครดิตบูโรแต่ละประเทศ รวมทั้งการระดมความคิดเพื่อศึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน (Cross Border Data) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า "การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกของเครดิตบูโรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ได้เดินทางมาดูงานที่เครดิตบูโรประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และการจัดการด้านข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ นอกจากนี้ ยังร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขอสินเชื่อแก่ผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือประกอบกิจการในต่างประเทศอีกด้วย"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด