สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดรับสมัครคัดเลือก “ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก”

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๗:๐๖
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า เนื่องจากจะพ้นการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวันที่ 2 กันยายน 2559 สถาบันคุ้มครองเงินฝากอยู่ระหว่างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากคนใหม่

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน หรือการบริหารความเสี่ยง กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับบริหารต้นหรือตำแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และมีระยะเวลาใน การดำรงตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี และองค์กรต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือwww.mof.go.th หรือ www.dpa.or.th หรือ www.bot.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 273 9020 ต่อ 3692 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป และปิดรับสมัครวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด