เบโด้ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๖ ๑๒:๐๐
เบโด้ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งสองหน่วยงานได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานราก โดยการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และเน้นการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ เกิดความคุ้มค่า และ ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งเป็นจุดเริ่ม ต้นที่ดีในความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด ที่ต้องรักษาไว้เพื่อเป็นต้น ทุนทางธรรมชาติ และต้นทุนทางสังคม ที่จะนำไปเสริมสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจในทุกระบบให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด