สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี/ขาดแคลน นศ. เศรษฐศาสตร์ มธ. รวม 837,000 บาท

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๗:๕๕
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลน จำนวน 20 ทุน รวม 837,000 บาท แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบทุน และ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กล่าวแสดงความขอบคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กล่าวว่า… "สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2558 ก็เช่นเดียวกัน โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (1) ทุนเรียนดี มอบให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับที่ 1 ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 12 ทุน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนเป็นนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 8 คน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 คน เป็นเงินรางวัลทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท และ (2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบให้นักศึกษาในโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาคภาษาไทย ต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 8 ทุน ทุนละ 74,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากเดิม 50,000 บาท (ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้ทุนค่าเล่าเรียนหรือเทียบเท่าจากแหล่งทุนอื่นๆ จะยังคงได้รับทุน 50,000 บาท) รวมเป็นเงิน 543,000 บาท นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นี้ ทุนการศึกษาของสมาคมยังได้จัดสรรให้นักศึกษาโครงการเรียนดีจากชนบทที่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ให้มีโอกาสได้เข้าเรียนจำนวน 1 ทุน โดยจำนวนเงินทุนพิจารณาตามความจำเป็นของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้จัดสรรให้ทุนละ 54,000 บาท สรุปยอดรวมทุนการศึกษาประจำปี 2558 ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 837,000 บาท"

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความขอบคุณ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาของเราอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการให้ที่มีคุณค่ามาก เพราะการศึกษาทำให้ผู้เรียนเกิดปัญญา ความรู้จะอยู่ติดตัวไปกับผู้เรียน และเป็นต้นทุนที่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตต่อไป ...ขอขอบคุณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด