ภาพข่าว: บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา จัดประชุมผู้ถือหุ้น

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐
คณะกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมร้อยละ 81.10 ของกำไรตามงบการเงินรวม กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม2559 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด